Page 8 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 8

Bij deze volkstelling van 1840 wordt ook het woonhuis Dayer, H92 genoemd.
     Daar woonde, broer, Pieter Eijgenraam, 33 jaar, tuinder, Vlaardingen, gehuwd met

     Catharina Schilder.

     Op 13 september 1843 koopt Hendrik Eijgenraam bij opbod en op 13 september 1843 bij
     afslag een perceel grond van de erven Ary van Leeuwen. Het perceel wordt als volgt
     omschreven:
     “ een stuk weiland, gelegen in de polder Aalkeetbuiten, onder de gemeente Vlaardingen,
     belend ten zuiden de Maasdijk (huidige Maassluissedijk), ten westen Cornelis van den
     Arend, ten noorden de Poeldijksche Watering (dit water is nog gedeeltelijk terug te vinden
     in de sloot achter de scholengemeenschap Professor Casimir en de Surinamesingel en welke
     doorliep tot aan het Westnieuwland) en ten oosten Jan Lucas Bregman, op een

     perceelsgewijze kadastralen legger der gemeente Vlaardingen, bekend onder sectie A
     nomero 679 ten eene groote van 28 roeden, 40 ellen, en afgelopen op ene prijs van 600
     gulden is hetzelve gemijnd door Hendrik Eigenraam, tuinier, binnen deze stad woonachtig
     en aan mij notaris bekend, de welke verklaarde hetzelve weiland voor gezegde som van 600
     gulden bij deze koop te accepteren, aan wien hetzelve dan ook voor die som definitief is
     toegewezen“.
     (Dit perceel grond ondergaat enige malen wijziging. De grond wordt in 1865 vernummerd tot B1759 (huis,
     tuin, erf- 1 are, 40 ca.) en B1760 (tuin- 27 are) en behoort toe aan Suzanne Schilder, weduwe van Hendrik
     Eijgenraam. In 1880/1881 vindt er een expiratie plaats en in 1891 een akte van legaat (vanwege overlijden
     Suzanne in 1890). Adrianus Eijgenraam (1847) blijkt de nieuwe eigenaar te zijn geworden. In 1899 wordt de
     grond omschreven als B3724 en B3725 en in 1915 als B4607, en in 1922 in B6427 en B6428. De laatste
     percelen liggen aan de Tweevriendenstraat, op het adres waar nog steeds een nazaat, Adrianus Eijgenraam,
     woont, die tevens een beroep uitoefent verwant aan de voorouders).


             (Foto van de tuin van de Tweevriendenstraat)

     (De nog bestaande huidige woning aan de Tweevriendenstraat is waarschijnlijk gebouwd in
     1865). Hier nog een foto van het huis, met de gevelsteen.

     Voor de gronden aan de Groenweg, in een testament van 1848 wordt er voor het eerst
     gesproken over kadastrale nummers. Het betreft de nummers 842 t/m 853, 861, 862 en                                       e
                              e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13