Page 6 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 6

aanvaarden met alle kosten, lasten, risico en verantwoordelijkheid aan welke het nu
     getransporteerde …… is, of worden kan
     En is de verkoop of overdragt van de helft in meergenoemde onroerend goed tusschen hun
     broeders geschied op dezen conditiën te weten.
     1 dat een op gezegd onroerend goed gevestigde hypotheek ten behoeven van Pieter van Berkel,
      e
     bouwman in Vlaardinger-Ambacht, groot vijftienhonderd gulden, met de schuldige renten tot heden
     geheel en al blijft voor rekening van den tegenwoordigen eigenaar Hendrik Eijgenraam die dan ook
     aanneemt en zich verbind dat zelve hypotheek te zullen aflossen op tijd en wijze als daarbij
     vermeld is.
     2 dat alle schulder van reperatien, belastingen etc. betrekkelijk datzelve goed alsmede de kosten
      e
     dezer acte, goed blijven voor rekening van hem Hendrik Eijgenraam, die bij deze aanneemt en zich
     verbind dezelve te zullen aanzuiveren en betalen allen buiten eenige verdere aanspraak op Pieter
     Eijgenraam.
     3  Dat Hendrik Eijgenraam voor het aanvaarden in eigendom van de helft in het meermalen
      e
     genoemde hierboven omschreven onroerend goed van Pieter Eijgenraam dadelijk in contant geld zal
     voldoen en betalen eene kapitale somme van zevenhonderd guldens eens af, zonder meer waarvoor
     Hendrik Eijgenraam het aldus aan hem gedeforeerde, dadelijk geheel in eigendom vermag
     aanvaarden en gebruiken naar verkiezing – cederende de verkoper Pieter Eijgenraam ten behoeve
     van den koper Hendrik Eijgenraam, deszelfs …….., erven, regt, of mogt verkrijgenden alle regten,
     actien, en aanspraken als het dato dezes aan hem hebben gecompeteerd alles met en onder belofte
     van hetzelve altoos te zullen vrijen en waren volgens de wet zonder reserve uitvlucht of
     herzekering, kiezende beiden ter zake voorschreven domiciliën ten huize van den tijdelijke
     deurwaarder van het kantongerecht, alhier.
     Verders verklaard en erkend de verkooper Pieter Eijgenraam voor de aan Hendrik Eijgenraam
     verkochte helft in het onroerend goed van hetzelven op heden ontvangen te hebben, de bedongen
     kooppenningen van zevenhonderd guldens hem derhalve bij deze daarvoor ten volle kwiterende, met
     overgave van alle oude koopbrieven en bescheiden tot dusverre onder gezamenlijke bewaring
     geweest en waarmede de kooper genoegen neemt.
     En op dat hiervan te allen tijde zou blijken is hiervan gemaakt deze akte en door ons geteekend in
     tegenwoordigheid van Jacob Weerheim, metselaar, en Pieter de Bruin, bouwman, beide wonende
     alhier als getuigen hiertoe verzocht te Vlaardingen den vijfden december achttienhonderd acht en
     dertig.

     H. Eijgenraam
     Pieter Eijgenraam
     J. Weerheim
     Pieter de Bruin

     Kort daarna, op 9 en 16 januari 1839 koopt Pieter Eijgenraam (1806) bij veiling en afslag

     een huis met grond aan noordzijde van de Dayer, wijk H 92/716, ten oosten Jacob van der
     Valk, ten noorden weduwe van Jan van der Spek en ten zuiden/westen van … (onleesbaar)
     voor een prijs van 1.400 gulden.

     Overlevering: Pieter (1806) woonde later aan de Dayer 10, hoek Vleersteeg/Dayer. Buren
     waren Leen Poot, bakker Van Reij en kapper Klink. Eijgenramen hebben daar tot 1922
     gewoond. Voor frisse lucht stond de deur altijd open. Als er betaald moest worden dan
     had moeder geld onder haar kussen liggen.                                       e
                              e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11