Page 9 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 9

863. De totale oppervlakte van de grond was 1 ha., 20 are, 64 ca. Dit komt ongeveer
     overeen met de grondaankoop van 1805. Toen werd er 1 morgen (1 ha.) en 200 roeden (20

     are) aangekocht.

     In het bevolkingsregister van 1850-1860 wordt het huis Groeneweg 74 (tuin en tuinhuis,
     kadastraal B853) genoemd. Aangenomen mag worden dat er een vernummering van de
     huizen heeft plaatsgevonden en dat dit hetzelfde huis is als het vorengenoemde huis
     Groeneweg 63, omdat de buurman Moerman nu opeens blijkt te wonen aan de Groeneweg
     75, voorheen Groeneweg 62. Daarnaast is er een boedelbeschrijving van 1852 waarin
     geschreven staat dat: “de huizinge wijk L numero 74 aan de westzijde van de Groeneweg”,
     terwijl daarna staat geschreven over de eigendom van Ary Eijgenraam en Petronella
     Overvoorde en dat: “tussen hem (Hendrik) en zijne broeder Pieter Eijgenraam gemeen en

     onverdeeld was en eerst later onderling is verdeeld”.

     Hieruit kunnen we tevens afleiden dat Hendrik de gronden en woning heeft geërfd.

     Volgens overlevering erft broer Pieter (1806) bij het overlijden van vader Ary Eijgenraam
     (1765) geld, de tuinderij en de daarop zittende schuld komt bij Hendrik terecht, terwijl
     Pieter wellicht reeds eerder een deel van de erfenis (geld) heeft gekregen. Met dat geld
     zou hij als dienstplichtige een remplaçant (plaatsvervanger) hebben betaald om zijn
     dienstplicht over te nemen.


     Op 12 april 1854 en 19 april daar aan volgend koopt Hendrik Eijgenraam bij veiling en
     toewijzing een perceel grond van de rentenier Jan de Willigen. Waarschijnlijk had Hendrik
     Eijgenraam de kooppenningen niet voorhanden, op 1 mei 1854 leent hij een som van 3000
     gulden van Arij Riedijk, een kaptein ter koopvaardij.
     De aangekochte grond wordt omschreven als:
     “Een bunder, 84 roeden en 60 ellen weiland, genaamd het Weeshuisland, gelegen aan den

     Groeneweg aan het einde van de Afrol in de polder Aalkeetbuiten, onder de gemeente
     Vlaardinger-Ambacht, op den perceelsgewijze kadastralen legger dier gemeente
     voorkomende onder sectie C. nummer 136”.
     In een boedelbeschrijving van 22 juni 1864 (vanwege overlijden Hendrik Eijgenraam(1798))
     staat nog het volgende over deze grond vermeld: “zijnde dit weiland thans tot bouw en
     tuinland aangelegd en gedeeltelijk in eigen gebruik en gedeeltelijk verhuurd ……”.
     (In dat zelfde jaar vindt er een scheiding van de grond plaats, waarbij aan Pieter Eijgenraam (1836) een
     perceel, C736, met een groote van 98 are 60ca. wordt toegewezen (erfenis), terwijl de overige grond in
     eigendom blijft bij de weduwe Suzanne Schilder. Deze gronden worden omschreven als C737 (86 are). Na het
     overlijden van Suzanne Schilder in 1890, wordt de grond in 1891 toegewezen aan Adrianus Eijgenraam (1847).
     Deze grond, later omschreven als D609 Broekweg, werd in 1927 verkocht aan de gemeente Vlaardingen.
     De grond van Pieter Eijgenraam (1836) wordt in 1899 gesplitst in C834 en C835. Dit laatste perceel had een
     grootte van 11 are 10 ca en werd verkocht. Het perceel C834 (87 are 50 ca) wordt in dat jaar gesplitst bij de
     verkoop van 5 are 10 ca (C876). De grond C834 wordt nu C875 (82 are 40 ca). Later komen we de gronden
     tegen als D107. In 1915 verkoopt Pieter Eijgenraam (1836) wederom een perceel grond D611 (14 are 10 ca),
     de overgebleven grond staat genoteerd als D610 (68 are 30 ca). In 1916 wordt ook deze grond verkocht. De
     percelen D610 en D611 lagen aan de Broekweg, aan het “einde van de Afrol”. Dit was aan het eind van de
     huidige Groen van Prinstererstraat, op het kruispunt met de Broekweg en het Van Schravendijkplein. Vanaf


                                       e
                              e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14