Page 5 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 5

Alida Eigenraam (foutieve vermelding in register: dit moet Arij zijn), 4 jaar, Vlaardingen
     Cornelia van Gent, 30 jaar, Rijswijk, dienstbode”

     Als geloof staat vermeld dat alle 5 mensen protestanten zijn.

     Hendrika Eijgenraam, de vrouw van Hendrik, is een jaar voor de Volkstelling, in 1829,
     gestorven, evenals 2 van hun kinderen (Arendje en nogmaals een Arendje).
     Er leven op het moment van de Volkstelling 3 generaties in het huis t.w. Petronella
     Overvoorde, haar zonen Hendrik en Pieter Eijgenraam en kleinzoon Arij Eijgenraam (van
     Hendrik).

     Het trouwen met naamgenoten, familieleden, kwam waarschijnlijk zeer regelmatig voor.
     Ook de broer van Hendrik, Pieter Eijgenraam trouwt met een Eijgenraam (22 jaar jongere

     achternicht) uit Maassluis. Ook in latere jaren, rond de eeuwwisseling, komt dit nog voor.
     Naast liefde, kan het zijn dat dit wordt gedaan om de eigendommen binnen families te
     houden.

     Na het overlijden in 1835 van Petronella Overvoorde, erft in 1838 Hendrik Eijgenraam
     deze gronden met woning, met de daarop berustende hypotheek van 1.500 gulden.

     In een onderhandse akte van 1838 lezen we het volgende over het betrekkelijk Onroerend
     Goed tussen Hendrik en Pieter Eijgenraam.

     Wij ondergeteekenden Hendrik Eijgenraam, tuinier oud veertig jaren, wonende in deze stad, wijk L.
     no. 63 en Pieter Eijgenraam, oud twee en dertig jaren insgelijks tuinier wonende in deze stad.
     Beiden eenige wettige kinderen en meerderjarige zoons van wijlen Arij Eijgenraam, in leven tuinier
     overleden in deze stad in den jare achttienhonderd zes en twintig, en van Petronella Overvoorde,
     mede overleden alhier in den jare achttienhonderd zes en dertig, en in betrekking als eenige
     wettige erfgenamen van het navermelde onroerend goed aan hun nagelaten door wijlen voornoemde
     hunner ouders.
     Verklaren en erkennen tezamen overeengekomen te zijn, en gecontracteerd te hebben in manier als
     volgt te weten:
     Vermits bij overlijden van evengemelde derzelve ouders tot hunne nalatenschap in wettig
     verkregen eigendom was behoorende een Huis en verder getimmerten met Erf, Tuin, Bosch, en
     Boomgaard, volgens den kadastralen legger der Gemeente Vlaardingen in sectie A, genommerd van
     achthonderd twee en veertig tot en met no. achthonderd drie en vijftig, en voorts weder
     achthonderd een, twee en drie en zestig, groot te samen een bunder, twintig roeden en vier en
     zestig ellen, alles staande en gelegen in den Aalkeetbuitenpolder onder deze stad, thans belend
     voor zooveel ons bekend is, ten oosten Huibregt de Ronde. Ten noorden Jan de Willigen, ten zuiden
     Arij Hoogendijk en westen Dirk Moerman, en welk omschreven huisen grond aan wijlen die ouders is
     opgekomen bij acte van transport, op den Elfden der maand november des jaars achttienhonderd
     vijf voor schout en schepenen dezer stad gepaseerd en, welke authentieke acte te vinden is in het
     minutenboek van Transporten en hypotheken dezer stad deel A 20, Folio 259 verso.
     Zoo, verklaard Pieter Eijgenraam bij dezen op heden onwederroepelijk deszelfs een half aandeel in
     het daareven omschreven onroerend goed te hebben afgestaan en mitsdien in vollen vrijen
     eigendom als nu geheel over te dragen aan genoemden zijnen broeder Hendrik Eijgenraam die
     hetzelve mede op heden bij deze verklaart voor de wederhelft en alzoo nu inderzelfe geheel te                                       e
                              e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10