Page 2 - Eijgenraam in Vlaardingen
P. 2

Het verhaal.


     Hoe Ary Eijgenraam met zijn vrouw Petronella Overvoorde en de kinderen Ingetje,
     Wilhelmijntje, Hendrik, Cornelis en Pieter ooit naar Vlaardingen zijn gekomen blijft gissen,
     maar de kans is groot dat ze met de trekschuit vanuit Delft, via Schipluiden naar
     Vlaardingen zijn gereisd. Het was het transportmiddel in een tijd, we spreken over 1805,
     waar nog geen sprake was van andere vervoermiddelen. Het alternatief kan het paard en
     wagen zijn geweest, maar omdat de gehele familie, met huisraad en waarschijnlijk
     tuinderbenodigdheden, hier naar toe kwam, gaan we uit van de trekschuit. Deze trekschuit
     voer vanuit Delft, via de Vlaardingse Vaart, Biersloot (huidige Gedempte Biersloot) en
     Veerplein naar de Waalstraat. Daar was het eindpunt van de trekschuit.


     De akte van indemniteit (vrijwaren van schade) van februari 1805 bevat de volgende tekst:

     ProDeo

     Het Gemeente Bestuur van Rijswijk declareert mits deeze ten behoeve van het Armbestuur van
     Vlaardingen, dat wanneer de kinderen van Arij Eijgenraam en
     Petroonella Overvoorde met naamen Ingetje oud 10 jaaren Willemina oud 9 jaaren Hendrik oud 7
     jaaren en Cornelis Eijgenraam oud 5 jaaren vandaar weeder alhier wilden koomen woonen, hetzelve
     …. vier kinderen ten allentijde weeder als ingeseetenen zal erkennen niettegenstaande Jaar en dag
     onder Vlaardingen voornt hadden gewoond.
     Waaromme hetzelve acte heeft uitgegeeven omme te strecken naar behooren.

     Rijswijk den 18 February 1805
     Ter ordonnantie van het
     Gemeente bestuur voor….
     J.P.IJ. Diest
     Secretaris

     Kort na hun komst in mei 1805 in Vlaardingen, vestigen zij zich in een woning die korte tijd
     later door hen wordt aangekocht van Lambregt van Berkel (Maasland).
     We lezen hierover in de akte het volgende:
     “Een thuijn of warmoeziersland met een huijzinge cum annexis daar op staande groot of
     verongeldende voor eene morgen en twee honderd roeden gelegen en staande onder de
     jurisdictie dezer stad, belend ten oosten de heer Frans van Leeuwen, ten westen Andries

     Moerman, ten zuiden Arij Hoogendijk en ten noorden de heer Jan de Willigen…………..”
     “……….. dezer stad gepasseerd te samen alzoo uitmakende de gehele koopschat ten somma
     van twee duijzend en zeven honderd guldens, den kooper dier halven ten vollen quiteerde
     bij deezen” (prijspeil in 2012: ca. 18.000 euro).
     (bovengenoemde “huijzinge” bevindt zich op een perceel grond tussen de huidige
     Markgraaflaan, Henriette Roland Holststraat, Brederostraat en de Vondelstraat. De
     ingang van de tuinderij is ongeveer ter plaatse van de huidige steeg tussen de
     Markgraaflaan 110 en 112, tegenover het witte huis nr. 20. Dit wit gepleisterde huis werd
     vroeger bewoond door Van Aken, de begrafenisbedienaar).                                       e
                              e
     4 generaties Eijgenraam in Vlaardingen, vanaf begin 19 tot aan begin 20 eeuw. Versie 2-4-2014.   2
   1   2   3   4   5   6   7